• yesterdaysgone_backinlay
  • yesterdaysgone_booklet1
  • yesterdaysgone_booklet2
  • yesterdaysgone_booklet3
  • yesterdaysgone_cd
  • yesterdaysgone_frontcover
  • yesterdaysgone_insideinlay